فهرست دوره های آموزشی
ردیفنام دورهنام دسته بندیمدرسزمان برگزاریهزینهوضعیت دورهاطلاعات بیشتر
1زبان آلمانیزبانناتاشا فتحی22/07/1397 تا 27/09/13972000000 ریالدر حال ثبت ناممشاهده
2مدیریت فروش در چرخه اقتصادی رکود و بحرانبازرگانیموسی رضوانی چمن زمین1397/06/15 تا 1397/06/15رایگاندر حال ثبت ناممشاهده
3زبان انگلیسی تجاری و بازرگانیزبانسید متین حسینی1396/07/17 تا 1396/09/06900000 ریالدر حال ثبت ناممشاهده
4اینکوترمز2010بازرگانیرضا سیمبر23/06/1396 تا 23/06/1396رایگانپایان دورهمشاهده
5قوانین و مقررات تامین اجتماعیقانون کار،بیمه و تامین اجتماعیمحمود سبحانی1396/05/26 تا 1396/05/26رایگانپایان دورهمشاهده
6روانشناسی فروش و ایجاد رونق در بازاربازرگانیآرمین سپیده دم12/05/1396 تا 12/05/1396400000 ریالپایان دورهمشاهده
7مدیریت ریسک در تجارت خارجی و آشنایی با صندوق ضمانت صادراتبازرگانیغلامرضا پوینده22/04/1396 تا 22/04/1396300000 ریالپایان دورهمشاهده