فهرست دوره های آموزشی
ردیفنام دورهنام دسته بندیمدرسزمان برگزاریهزینهوضعیت دورهاطلاعات بیشتر
1مدیریت ریسک در تجارت خارجی و آشنایی با صندوق ضمانت صادراتبازرگانیغلامرضا پوینده22/04/1396 تا 22/04/1396300000 ریالپایان دورهمشاهده
2روانشناسی فروش و ایجاد رونق در بازاربازرگانیآرمین سپیده دم12/05/1396 تا 12/05/1396400000 ریالپایان دورهمشاهده
3اینکوترمز2010بازرگانیرضا سیمبر23/06/1396 تا 23/06/1396رایگانپایان دورهمشاهده
4مدیریت فروش در چرخه اقتصادی رکود و بحرانبازرگانیموسی رضوانی چمن زمین1397/06/15 تا 1397/06/15رایگاندر حال ثبت ناممشاهده