فهرست دوره های آموزشی
ردیفنام دورهنام دسته بندیمدرسزمان برگزاریهزینهوضعیت دورهاطلاعات بیشتر
1زبان انگلیسی تجاری و بازرگانیزبانسید متین حسینی1396/07/17 تا 1396/09/06900000 ریالدر حال ثبت ناممشاهده
2زبان آلمانیزبانناتاشا فتحی22/07/1397 تا 27/09/13972000000 ریالدر حال ثبت ناممشاهده