فهرست دوره های آموزشی
ردیفنام دورهنام دسته بندیمدرسزمان برگزاریهزینهوضعیت دورهاطلاعات بیشتر
1قوانین و مقررات تامین اجتماعیقانون کار،بیمه و تامین اجتماعیمحمود سبحانی1396/05/26 تا 1396/05/26رایگانپایان دورهمشاهده