مدیریت ریسک در تجارت خارجی و آشنایی با صندوق ضمانت صادرات
نام دوره: مدیریت ریسک در تجارت خارجی و آشنایی با صندوق ضمانت صادرات
دسته بندی: بازرگانی
تصویر مدرس
نام مدرس: غلامرضا پوینده
مدرک تحصیلی مدرس: کارشناسی
رشته تحصیلی مدرس: مدیریت بازرگانی
زمان شروع: 22/04/1396
زمان پایان: 22/04/1396
هزینه دوره: 300000 ریال
وضعیت دوره: پایان دوره