اینکوترمز2010
نام دوره: اینکوترمز2010
دسته بندی: بازرگانی
تصویر مدرس
نام مدرس: رضا سیمبر
مدرک تحصیلی مدرس: دکتری تخصصی
رشته تحصیلی مدرس: علوم سیاسی_روابط بین الملل
زمان شروع: 23/06/1396
زمان پایان: 23/06/1396
هزینه دوره: رایگان
وضعیت دوره: پایان دوره